linux下本来是可以利用nasm来搭建汇编环境的,但是nasm和masm的语法还是相差很多,对于新手而言就比较蛋疼了,所以在这里说下在linux下利用dosbox模拟dos来搭建汇编环境。 ...